zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Aktualności
Zgłoszenie dziecka na konsultacje dla klas 4-7
25 maja 2020
0

Zgłoszenie dziecka na konsultacje dla klas 4-7

 Deklaruję gotowość udziału mojego dziecka, ……………………………………………………………,  do udziału
w konsultacjach dla uczniów klas 4 – 7,  odbywających się na terenie Szkoły Podstawowej w Porajowie.

Dziecko będzie brało udział w konsultacjach z następujących przedmiotów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chciałbym, aby moje dziecko brało udział w konsultacjach według wyznaczonego planu konsultacji.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka.

Przyjmuję do wiadomości, że jestem objęty zakazem wstępu na teren szkoły oraz że do moich powinności należy:

 • pilne odebranie dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów choroby;
 • zaopatrzenie dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi
  do i ze szkoły;
 • wyjaśnienie dziecku, aby nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów;
 • regularne przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny (unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania).

Oświadczam, że:

 • moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej;
 • w domu nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej;
 • celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe: ………………………………………………………………………………………..,
 • jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych
  z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu;
 • zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie stanu epidemii;
 • podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności

……………………………………………….

(czytelny podpis rodzica)

 

Plik do pobrania:

Zgłoszenie_dziecka_kl._4-7_na_konsultacje,_zał._4

 

%d bloggers like this: