zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Aktualności
ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO.
2 czerwca 2020
0

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/ prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo Sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości ( konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w Sali egzaminacyjnej ( w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 4. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
 5. wychodzi do toalety;
 6. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 7. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc ( w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu w danej sali).
 8. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.

 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. W związku z koniecznością unikania tworzenia się grup zdających przed szkolą oraz przed salą egzaminacyjną, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie ustala:

a) godziny przyjścia do szkoły dla poszczególnych uczniów (załącznik nr 1).

b) miejsce pozostawiania osobistych rzeczy, których nie można wnieść na salę egzaminacyjną – korytarz łączący halę sportową z małą salą gimnastyczną.

c) Sposób wejścia i wyjścia uczniów ze szkoły:

♦   uczniowie na teren szkoły wchodzą o wyznaczonych godzinach wejściem głównym. Na salę egzaminacyjną udają się, kierowani przez wyznaczonego nauczyciela, korytarzem klas 1-3;

♦   uczniowie wychodzą ze szkoły, kierowani przez wyznaczonego nauczyciela, wejściem głównym.

 1. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu ( nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Do 31 lipca 2020r. będą ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci odbiorą również w tym dniu zaświadczenia o wyniku egzaminu.

 

Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Postępowanie w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem wirusem Covid – 19 u zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego, który zaobserwował u zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie poleca wszystkim osobom przebywającym w danej sali  założenie środków ochrony osobistej (maska lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe).
 2. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego  kontaktuje się z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym przeprowadza osobę do wydzielonego pomieszczenia dla osób podejrzanych o zarażenie się wirusem. Jeżeli jest to uczeń, wyznaczona osoba pozostaje z nim do czasu przyjazdu rodziców.
 3. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 4. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor szkoły powiadamia właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe – zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzenie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 8. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 9. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
%d bloggers like this: