zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

WOLONTARIAT

 Porajów, dn. 15.09.2021r.

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Rok szkolny 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie

Program obejmuje działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. Opiekunami koła    są nauczyciele koordynatorzy. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują zespół. Zgłoszenie do koła jest dobrowolne. Członkowie koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli, Samorządem Uczniowskim, Stowarzyszeniem Jan III i Dzieci, Radą Rodziców oraz dyrekcją szkoły. Uczestnikami koła są uczniowie Szkoły Podstawowej w Porajowie. Program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz realizacji wybranych treści    i kształcenia umiejętności z zakresu edukacji społecznej, polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej i innych. Założeniem programu jest pobudzanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, czym przejawia się uprzejmość i tolerancja, na czym polega sprawiedliwe postępowanie, niesienie bezinteresownej pomocy innym. Głównym celem programu jest kształtowanie wśród dzieci  i młodzieży postawy wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Podjęte działania będą stwarzały okazje do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, będą również pomagały
w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Postanowienia ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy,  w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3. Szkolne Koło Wolontariatu – ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Program zakłada zaangażowanie uczniów do działań wolontarystycznych:

– na terenie szkoły i na rzecz szkoły – współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych, organizowanie pomocy koleżeńskiej   w nauce, udział w zajęciach pozalekcyjnych itp.,

–  poza terenem szkoły – akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia   i osoby prywatne.

Cele szczegółowe programu

– zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie wśród uczniów,

– uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

– kształtowanie postaw prospołecznych,

– rozwijanie empatii i tolerancji,

– przedstawienie uczniom alternatywy spędzania czasu wolnego,

– kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

– angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi  ze środowiskiem,

– zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,

– kształtowanie umiejętności działania zespołowego,

– możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń w aktywnym działaniu,

-rozwijanie zainteresowań,

-zdobywanie doświadczenia w organizacji pracy, samodyscyplinie, konsekwentnym działaniu,

-wspieranie ciekawych inicjatyw.

Spotkania Szkolnego Koła Wolontariatu

Będą odbywały się  według zaistniałych potrzeb związanych z działalnością koła. Celem organizowanych spotkań będzie:

-przeszkolenie wolontariuszy na pierwszym spotkaniu, podczas którego przybliżona zostanie idea wolontariatu, obszary pomocy, zasady pracy i etyki działalności wolontarystycznej,

-organizację działań oraz motywowanie uczniów do działania;

-monitorowanie działalności wolontariuszy, przedstawieniem realizacji harmonogramu działań koła;

-wymianę doświadczeń.

Prawa wolontariusza:

1.    Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2.    Wolontariusz ma prawo do podejmowania wolontariatu w wymiarze nie utrudniającym nauki   w szkole i pomocy
w domu.

3.    Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

4.  Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

  • Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę podwyższoną oceną z zachowania, pisemną pochwałą dla rodziców, uwagą pozytywną w dzienniku elektronicznym oraz na forum klasy i szkoły.

Zadania koordynatora wolontariatu:

Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję szkolnego opiekuna wolontariatu należy:

– organizowanie spotkań, rekrutacji, szkoleń dla wolontariuszy,

– wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń,

– motywowanie uczniów do działania i monitorowanie ich pracy,

– reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych,

– wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy,

– przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach,

– ewaluacja prowadzonych działań, w tym sprawdzenie: czy zakładany cel jest

realizowany, czy treść i rodzaj zadań są dostosowane do uczniów, czy dzięki wolontariatowi   są odnoszone korzyści wychowawczo-profilaktyczne.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

– wiedza o posiadanych cechach i umiejętnościach,

-wzrost samooceny i poczucia własnej wartości,

– umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

– refleksja nad wartościami, rozpoznawanie ich i postępowanie zgodnie z nimi,

– empatia i wrażliwość na potrzeby i przeżycia innych,

– akceptacja i tolerancja innych,

– rozumienie problemów i trudności przeżywanych przez innych,

– wyjaśnianie przyczyn zachowania innych,

– wrażliwość na problemy otoczenia społecznego i aktywna postawa wobec problemów

– poczucie wspólnoty i przynależności

– rozpoznawanie i przyswajanie norm i zasad społecznych

– postawa prospołeczna

– umiejętności przydatne w późniejszej edukacji i pracy zawodowej

– wytrwałość i uporządkowanie w pracy

– doświadczenie współpracy w zespołach zadaniowych

– przyjmowanie i branie odpowiedzialności za wykonywane obowiązki

– planowanie i organizacja działań.

W/w plan działań może być modyfikowany w zależności od potrzeb. Szkolne Koło Wolontariatu będzie na bieżąco monitorować akcje, które będą wspomagać i wspierać najbardziej potrzebujących z organizacji lokalnych, ogólnopolskich, jak i z całego świata.

Wszelkie działania w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu będą uzależnione  od sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 na terenie placówki.

Harmonogram Szkolnego Koła Wolontariatu w Porajowie

Rok szkolny 2021/2022r.

Planowane działanieTermin
1.Spotkanie organizacyjne dla uczniów zainteresowanych działalnością w wolontariacie przy współpracy z Samorządem Uczniowskim.   2.Ustalenie planu działań. Szkolenia dla nowych wolontariuszy: – Co to jest wolontariat? – Kim jest i co robi wolontariusz? – Co to takiego SKW, zapoznanie z podejmowanymi działaniami.  Wrzesień
1.Udział w akcji, polegającej na propagowaniu zbiórki plastikowych nakrętek – wspieranie osób potrzebujących oraz propagowanie dbania o środowisko. Zbiórka nakrętek w  naszej szkole wspiera niepełnosprawną dziewczynkę z naszego regionu. Zebrane nakrętki przekazane będą Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.  
2.Udział w akcji „Środowisku pomagamy – makulaturę zbieramy”. 3.Charytatywna zbiórka środków czystości dla potrzebujących dzieci                 z Domu Dziecka w Nowogrodźcu.
Październik            
1.Wsparcie schroniska dla zwierząt „Maja”  w Bogatyni- zbiórka karmy   i niezbędnych akcesoriów dla psów/kotów.    
2. Akcja charytatywna „Kup Pan szczotkę” Fundacji Redemptoris Missio   z Poznania. Przeprowadzenie  zbiórki szczoteczek i past do zębów dla dzieci z Afryki.  
3.Wolontariusz niesie pomocną dłoń -pomoc szkolnym rówieśnikom. Działania w świetlicy szkolnej, uczniowie starszych klas pomagają młodszym uczniom, którzy mają trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje.  
Listopad
1.Obchody Dnia Wolontariusza – 5 grudnia- przygotowanie gazetki informacyjnej, udostępnienie jej na stronie internetowej szkoły.  
2.Kiermasze Świąteczny – połączone ze zbiórką środków na potrzeby szkolne.  
3. Świąteczne akcje charytatywne: –  wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich starszym   i samotnym osobom,
– samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków)   i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliżej okolicy, – przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół.  
4.Zbiórka słodkich upominków, materiałów papierniczych, gier     i zabawek dla rówieśników
z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce.
 
5. „Paczuszka dla Maluszka” – akcja charytatywna zorganizowana przez  Fundacje Małych Stópek. Zebrane  artykuły higieniczne: pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżane, kosmetyki  do pielęgnacji niemowląt, artykuły dla mam przekazane zostaną na rzecz Fundacji.
6. Czytanie opowiadań o tematyce świątecznej uczniów z klas IV-VIII, dzieciom w oddziale przedszkolnym.
Grudzień
1.Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.  
2.Wolontariusz niesie pomocną dłoń -pomoc szkolnym rówieśnikom. Działania w świetlicy szkolnej, uczniowie starszych klas pomagają młodszym uczniom, którzy mają trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje.  
Styczeń
1.Góra grosza – celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowujących się poza własną rodziną.  
2.Wolontariusz niesie pomocną dłoń -pomoc szkolnym rówieśnikom. Działania
w świetlicy szkolnej, uczniowie starszych klas pomagają młodszym uczniom, którzy mają trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje.  
Luty
1.Zbiórka pluszaków  dla Fundacji Dziewczynka z Zapałkami – prowadzącej działalność na rzecz poprawy warunków życiowych dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią.  
2.Szlachetna kawiarenka – sprzedaż słodkich przekąsek, kawy, herbaty. Uzyskane środki ze sprzedaży zostaną przekazane Fundacji „Maja” na rzecz koni.  
3.Wolontariusz niesie pomocną dłoń -pomoc szkolnym rówieśnikom. Działania w świetlicy szkolnej, uczniowie starszych klas pomagają młodszym uczniom, którzy mają trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje.
Marzec
1.Szkolny Kiermasz Wielkanocny – sprzedaż przygotowanych przez wolontariuszy i chętnych uczniów kartek i ozdób świątecznych.   2.Wolontariusz niesie pomocną dłoń -pomoc szkolnym rówieśnikom. Działania w świetlicy szkolnej, uczniowie starszych klas pomagają młodszym uczniom, którzy mają trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje.
3. Czytanie opowiadań o tematyce świątecznej uczniów z klas IV-VIII, dzieciom w oddziale przedszkolnym.
Kwiecień
1.”Zakręcona Akcja”- zbieramy zakrętki na cele charytatywne.  
2.”Marzycielska poczta”- wysyłanie tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci przebywających
w szpitalach.  
3.Wolontariusz niesie pomocną dłoń -pomoc szkolnym rówieśnikom. Działania
w świetlicy szkolnej, uczniowie starszych klas pomagają młodszym uczniom, którzy mają trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje.
Maj
1.Zbiórka sprzętu sportowego (piłki, paletki, skakanki) oraz akcesoriów plażowych (rękawki, koła, piłki), które zostaną przekazane do Domu Samotnej Matki w Pobiednej.  
2.Podsumowanie efektów całorocznej działalności- sprawozdanie.
Czerwiec

W trakcie roku szkolnego plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu może ulec modyfikacji    ze względu na udział w przedsięwzięciach, które nie zostały ujęte w planie. 

Wolontariusze, opiekunowie podczas wolontariatu zachowują reżim sanitarny (maseczki, dezynfekcja rąk, bezpieczna odległość).

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Legeżyńska-Piątek, Edyta Głuszka

%d bloggers like this: