zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Aktualności
„Twoje dane – Twoja sprawa”
16 października 2019
0

Szkoła Podstawowa w Porajowie bierze udział w programie ,,Twoje dane – Twoja sprawa”. Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły  o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
  • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
  • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie(2006/962/WE).

Jednym z etapów Programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne zawierające m.in. informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów. Placówki zgłoszone do Programu otrzymują materiały edukacyjne podczas dwudniowego obowiązkowego szkolenia, które odbywa się w Warszawie.

Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, lekcji) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnim etapem jest przygotowanie raportu ewaluacyjnego z podjętych działań w ramach Programu.

Każdy uczestnik Programu ma zapewnione:

  • bezpłatne szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
  • wsparcie ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • bezpłatne materiały edukacyjne służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć z uczniami.

Program realizowany jest przez Urząd Ochrony Danych Osobowych  pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej.  Partnerem wspierającym program jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Koordynatorem Programu w naszej Szkole jest Grażyna Jarosz.

%d bloggers like this: