zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Plan pracy

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Art. 55 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że: „W szkole i placówce działa samorząd uczniowski[…].

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.” Zgodnie z ustawą oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczej, szkoła powinna uczyć swoich podopiecznych współdziałania w sprawach publicznych, poprzez współpracę z innymi, dzielenie się zadaniami i wywiązywanie się z nich.

Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno–wychowawczym. Prezentowany poniżej harmonogram działań jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: diagnozowanie potrzeb, decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki; opiniowanie wybranych dokumentów szkolnych, poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach; informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu, poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły; współpraca z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym i  Radą Rodziców; sporządzanie sprawozdań o działalności SU; organizacja wyborów.
 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która realizowana jest poprzez: zbiórkę nakrętek, żywności lub karmy dla zwierząt.  Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.
 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu: uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek, propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej; organizację apeli patriotycznych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego.

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji jej pracy,
 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.
 • diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z wyróżnionymi uczniami w naszej szkole
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
 • całoroczna zbiórka nakrętek pn.
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
 • udział w uroczystościach szkolnych wystawienie pocztu sztandarowego;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

 

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

 PROGRAM

Wrzesień

 • Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU.
 • Aktualizacja regulaminu SU.
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji zbiórki nakrętek.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja tablicy informacyjnej SU.
 • Ustalenie trójek klasowych i pocztu sztandarowego.
 • Udział w Międzynarodowym Dniu Kropki. Przygotowanie gazetki informacyjnej.
 • Dzień Chłopaka– wykonanie i wręczenie upominków wszystkim chłopakom. Przygotowanie gazetki informacyjnej.
 • Pomoc w organizacji Dnia Kropki.

 

Październik

 • „Październik – miesiącem dla zwierząt”. Przeprowadzenie zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska w Dłużynie Górnej.
 • Przeprowadzenie na terenie szkoły Międzynarodowego Dnia Uśmiechu. Przygotowanie gazetki informacyjnej.
 • Dzień Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie upominków pracownikom szkoły; przygotowanie pocztu sztandarowego na apel.

 

Listopad

 • Rozpoczęcie akcji Góra Grosza
 • Narodowe Święto Niepodległości – pomoc w przygotowaniu gazetki szkolnej.
 • Udział w akcji 19 dni przeciwko przemocy. Organizowanie „pomarańczowych”akcji.
 • Przeprowadzenie na terenie szkoły Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Przygotowanie gazetki informacyjnej.
 • Przeprowadzenie na terenie szkoły Międzynarodowego Dnia Misia. Przygotowanie gazetki informacyjnej.
 • Współtworzenie Międzynarodowej Zabawy Andrzejkowej.
 • Pomoc przy gminnej zbiórce plastikowych butelek.

Grudzień

 • Mikołajki – spotkanie z Św. Mikołajem i Śnieżynkami. Dzień koloru czerwonego.
 • Boże Narodzenie: dekorowanie choinki, przygotowywanie ozdób świątecznych i kartek.
 • Udział w Warsztatach bożonarodzeniowych.
 • Prowadzenie kiermaszu bożonarodzeniowego.
 • Zorganizowanie Szkolnego Dnia Kapcia.

 Styczeń

 • Akcja charytatywna WOŚP. Udział w zbiórce na terenie szkoły i poza nią.
 • Współtworzenie Międzynarodowej Zabawy Karnawałowej
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2019/2020.

Luty

 • Przeprowadzenie Dnia Bezpiecznego Internetu. Przygotowanie gazetki informacyjnej.
 • Walentynki – Międzynarodowy Dzień Zakochanych. Poczta walentynkowa. Kiermasz walentynkowy.

Marzec

 • Dzień Kobiet – upominek dla Pań i dziewczyn naszej szkoły;
 • Światowy Dzień Kota– zbiórka karmy.
 • Światowy Dzień Zespołu Downa (kolorowe skarpety).  Przygotowanie gazetki informacyjnej
 • Obchody Dnia Ziemi– ubieramy się na zielono
 • Międzynarodowe Powitanie Wiosny –  pomoc w przygotowaniach imprez.

Kwiecień

 • Wielkanoc – przygotowanie kiermaszu oraz pomoc przy wykonywaniu ozdób.
 • Udział w akcji „Cała szkoła chrupie zdrowo”. Przygotowanie gazetki

Maj

 • Święta majowe –współudział w apelu.
 • Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu oraz kiermasz.
 • Przeprowadzenie  zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska w Dłużynie Górnej.

Czerwiec

 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2019/2020.
 • Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego SU na rok szkolny 2010/2021.
 • Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2019/2020; wystawienie pocztu sztandarowego.

 

            Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

 

Opiekun SU

Magdalena Nietrzeba

 

 

%d bloggers like this: