zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Wenata Stawicka-Czerska: „Mały ortografek” – projekt edukacji ortograficznej dla klasy trzeciej nauczania zintegrowanego

Projekt edukacji ortograficznej dla klasy trzeciej nauczania zintegrowanego


CELE OGÓLNE:

– kształcenie poprawności ortograficznej uczniów;

– opanowanie reguł ortograficznych (rz, ż, ó, u);

– kształcenie spostrzegawczości ortograficznej;

– rozwijanie postaw odpowiedzialności za napisane słowo;

– zrozumienie konieczności nauki ortografii i przestrzegania przepisów ortograficznych;

– kształcenie umiejętności analizy słuchowej i wzrokowej;

– rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej;

– zapobieganie błędom w zapisie wyrazów, czyli stosowanie na co dzień profilaktyki;

– wdrażanie do samokontroli i samooceny,

– rozwijanie umiejętności korzystania ze słownika ortograficznego.

CZAS REALIZACJI

1 dzień ( 4 godziny lekcyjne )

FORMA PRACY

System „stacyjny” polegający na obejściu grup przez wszystkie zadania do wykonania.

REALIZATOR

Nauczyciel nauczania zintegrowanego.

                         ZADANIA DLA GRUP                           FORMY REALIZACJI                   PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
1.     Tworzenie domina obrazkowo –

wyrazowego na określoną regułę

„rz – ż”.

– dzieci w grupie na przygotowanych

kartonikach tworzą domino obrazko-

wo – wyrazowe i w nie grają

– dzieci uczą się współpracy w grupie

– samodzielnie przypominają zasady

pisowni

– wyszukują potrzebne do domina

wyrazy

– utrwalają sobie pisownię wyrazów

– dokonują samokontroli pracy

 

2.     Tworzenie krzyżówek ortografi-

cznych ( ó-u ) ( h-ch ).

– grupy po kolei układają po dwie

krzyżówki ortograficzne (gdy zdążą

mogą więcej ). Po wykonaniu zadania

kartę z krzyżówkami oddają nauczy-

cielowi.

– uczniowie wyszukują wyrazy potrze-

bne do ułożenia krzyżówki

– przypominają sobie zasady ortogra-

ficzne

– uczą się współdziałania w grupie

– kontrolują wykonaną przez siebie

pracę

– utrwalają pisownię wyrazów

– układają określenia do haseł

 

3.     Wyszukiwanie wyrazów rymujących się. – dzieci do podanych wyrazów szukają

jak najwięcej rymów:

·        brzoza –

·        papużka –

·        źródełko –

·        róża –

·        łóżko –

·        filiżanka –

·        nożyczki –

·        rzeka –

·        dół –

·        mój –

·        mrówka –

 

– dzieci bogacą swoje słownictwo

– przypominają sobie na jakiej zasadzie

rymują się wyrazy

– wzrokowo zapamiętują pisownię

wyrazów

– wyszukują wyrazy rymujące się przez

analogię

– współpracują w grupie

 

– kontrolują wykonaną przez siebie

pracę

4. Wyszukiwanie po trzy przymiotniki do podanego rzeczownika.

 

– uczniowie do podanych rzeczowników

dopisują po trzy przymiotniki, tak aby

nie powtarzały się:

·        żart –

·        żal –

·        góry –

·        źródło –

·        podróż –

·        grzyby –

·        wieża –

·        morze –

·        żmija –

·        porzeczka –

·        rzeźba –

– uczniowie przypominają sobie na jakie

pytania odpowiadają rzeczowniki i

przymiotniki oraz co to jest

– bogacą swoje słownictwo

– zapamiętują wzrokowo pisownię

wyrazów

– uczą się współpracy w grupie

– dokonują samokontroli swojej pracy

5.Tworzenie planszy wyjaśniającej pisownię wyrazów. – uczniowie samodzielnie wyszukują

wyrazy z trudnością ortograficzną oraz

wyraz wyjaśniający pisownię, zapisują

je na papierze

– uczniowie wyszukują wyrazy wyja-

śniające pisownię

– bogacą swoje słownictwo

– dokonują analizy i syntezy wyrazów

– współpracują w grupie

– kontrolują swoją pracę

-zapamiętują pisownię wyrazów

6. Składanie pociętego wersami wiersza ortograficznego. – uczniowie samodzielnie składają w

całość pocięty wcześniej wiersz

– uczniowie współpracują w grupie

– kontrolują swoją pracę

– zapamiętują pisownię wyrazów

– zwracają uwagę na rymy

– dopasowują do siebie poszczególne

wersy

– czytają ze zrozumieniem

%d bloggers like this: