zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Program dotyczący przeciwdziałania agresji w szkole – klasy 1-3 SP.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

DOTYCZĄCY PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI

DLA ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I GIMNAZJUM W PORAJOWIE

 

PROJEKT MIĘDZYPRZEDMIOTOWY JAKO METODA WDRAŻANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 26 LUTEGO 2002 R. W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ

 

I ETAP KSZTAŁCENIA KL I-III

„NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE”

 

II ETAP KSZTAŁCENIA KL IV-VI

„BUMERANG”

 

III ETAP KSZTAŁCENIA KL I-III GIMNAZJUM

„JA – MOJA DROGA DO DOROSŁOŚCI”

 

Zespół autorski:

mgr Renata Mikołajów                                 Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie

mgr Lucyna Pawelec                                      pedagog szkolny

mgr Bożena Podlecka                                    nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Honorata Pruchnicka                             nauczyciel nauczania zintegrowanego

mgr Małgorzata Przezak-Goćko                   nauczyciel nauczania zintegrowanego

mgr Wenata Stawicka-Czerska                     nauczyciel nauczania zintegrowanego

 

 

 

„NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE”

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORAJOWIE REALIZOWANY METODĄ PROJEKTU UWZGLĘDNIAJĄCY DZIAŁANIA ALTERNATYWNE

 

Cele ogólne:

 • popularyzowanie wśród uczniów właściwych form zachowania;
 • wspomaganie uczniów w rozwoju emocjonalnym, w celu przygotowania do życia z ludźmi, samym sobą i przyrodą;
 • kształtowanie kompetencji współdziałania i współżycia z ludźmi;
 • wdrażanie do odkrywania innego człowieka, wczuwanie się w jego sytuację, rozumienie jego reakcji;
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 

Uwaga

Program realizowany jest w sposób spiralny, od treści najłatwiejszych do najbardziej skomplikowanych, od klasy I Szkoły Podstawowej do klasy III Gimnazjum

 

Hasła:

 1. Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.
 2. Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje.
 3. Budowanie świata wartości i poznawanie siebie.

 

Wykorzystanie materiału:

„Podstawa programowa”

„Bank sukcesów, zabawy z „Klanzy”, tańce integracyjne

 

 Realizatorzy:

Nauczyciele I-III, pedagog szkolny, katecheta, nauczyciel wychowania fizycznego, rodzice.

Autorki:

mgr Lucyna Pawelec

mgr Honorata Pruchnicka

mgr Małgorzata Przezak-Goćko

mgr Wenata Stawicka – Czerska

 

W ramach programu realizowane są elementy etyki:

 • ekspresja i autoekspresja
 • szkoła – dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel
 • uważne słuchanie wypowiedzi innych
 • podobieństwa i różnice między ludźmi, zrozumienie i tolerancja
 • rozumienie, akceptacja i tolerancja dla innych wypowiedzi artystycznych
 • przestrzeganie reguł w grach i zabawach ruchowych

 

 

 

OBSZAR DZIAŁANIA FORMY PRACY
DLA UCZNIA DLA RODZICA Z DZIECKIEM Z RODZICAMI DOKUMENTACJA
l. Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.
– integracja;

– wzajemne poznanie;

– radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych;

– wykształcenie u dziecka adekwatnego zachowania do zaistniałej sytuacji (sukces, porażka);

– tradycje klasowe np. urodziny itp.;

– obowiązki dyżurnego;

– tworzenie klasowego kodeksu postępowania;

 

– wywiady środowiskowe;

– angażowanie rodziców do współorganizowania imprez klasowych;

– po I półroczu pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

– pedagogizacja rodziców w czasie spotkań z wychowawcą;

– poznanie imion w formie zabawy (nawlekane koraliki);

– rozmowy z dziećmi;

– rozwiązywanie na bieżąco konfliktów;

– malowanie czynności, które wykonuje dyżurny;

– „Bank sukcesów”

– zabawy „Klanzy”

– wywiad środowiskowy (indywidualne spotkania w domach dzieci);

– ułożenie planu pracy Rady Rodziców;

– udział w imprezach klasowych;

– zebrania klasowe;

– „kartonikowy łańcuszek imion”;

– kalendarz imprez klasowej Rady Rodziców;

– prace plastyczne wyeksponowane w klasie;

– scenariusz zajęć;

 

Ewaluacja:

– Stworzenie portretu klasowego ( każdy maluje inną osobę);

– prezentacja na forum klasy i szkoły;

 

– „Piknik rodzinny”- wspólna impreza na łonie natury dzieci + rodzice;

 

– przygotowanie wspólnego poczęstunku (stół szwedzki)

– zdjęcia, filmowanie,

 

2. Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje.

 

– uczeń czuje się współodpowiedzialny za grupę;

– prawa i obowiązki ucznia;

– tworzenie klasowego kodeksu postępowania;

– uczeń szanuje rówieśników, dorosłych i młodszych, okazuje to w słowach i działaniach;

– uczeń zna, akceptuje i stosuje zasady gier zespołowych;

 

– spotkania rodziców z terapeutami;

– pedagogizacja rodziców w czasie spotkań z wychowawcami i innymi;

– spotkania z policjantem;

– angażowanie rodziców do współorganizowania imprez klasowych;

– stosowanie form grzecznościowych;

– omówienie reguł gier zespołowych;

– zapoznanie z Kodeksem Ucznia;

– pomoc koleżeńska;

– c.d. „Bank sukcesów”

– Drama;

– scenki sytuacyjne;

– zabawy „Klanzy”;

– spotkania z terapeutą „Postawy rodzicielskie” itp.;

– Drama w obecności pedagoga i psychologa;

– spotkania z policjantem „Przemoc w domu rodzinnym”;

– zebrania klasowe;

– rozmowy indywidualne;

– karty do „Banku sukcesów”;

– plansza dobrego i złego zachowania;

– scenariusze zajęć;

 

Ewaluacja:

 

– ankieta wyboru;

– test socjometryczny;

– tworzenie przez dzieci rymowanek, listów, opisów, bajek dla babci i dziadka;

– malowanie portretów babci i dziadka;

 

– „Biesiada dla dziadków” – wspólna impreza;

 

– wyeksponowanie listów, opisów, rymowanek, bajek w gazetce klasowej;

– publikacja najlepszych w/w tekstów w „Gazetce szkolnej”;

– wystawa portretów;

 

 

 

 

3. Budowanie świata wartości i poznawanie siebie.

 

– kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dziecka (koło zainteresowań);

– uczeń odkrywa możliwości swojego umysłu, ćwiczy go i wzbogaca;

– tworzenie klasowego kodeksu postępowania;

– przygotowanie do odbioru wytworów sztuki;

– uczeń zna i rozumie pojęcia: prawo, obowiązek, tolerancja, godność, patriotyzm;

– uczeń dostrzega różnice pomiędzy ludźmi i akceptuje je;

– spotkania z terapeutami;

– pedagogizacja rodziców w czasie spotkań z wychowawcą i innymi;

– angażowanie rodziców do współorganizowania imprez klasowych;

– przygotowanie rodziców do podjęcia przez dzieci dalszego etapu kształcenia;

– spotkania z przyszłymi wychowawcami;

– c.d. „Banku sukcesów”;

– Drama;

– scenki sytuacyjne;

– zabawy „Klanzy”;

– poznawanie własnej osoby (osobowość, charakter);

– samoocena, wady i zalety (wyeksponowanie dobrych, praca nad sobą);

– koła zainteresowań (podnoszenie poczucia własnej wartości);

– spotkania z terapeutami;

– zebrania klasowe;

– rozmowy indywidualne;

– spotkania z przyszłymi wychowawcami;

– zaprezentowanie modelu absolwenta;

– karty do „Banku sukcesu”;

– plakaty, dekoracja;

– plansze „Moje wady i zalety”;

– wykaz i plan działania kół zainteresowań;

– scenariusze zajęć;

 

Ewaluacja:

– tworzenie drzewa zalet i wad;

– mocne strony na listkach doklejonych na górze, słabe strony na dole;

– wyeksponowanie drzewa + formy oceniania;

– wspólny wyjazd dzieci i rodziców na wycieczkę;

– ankieta „Czy znasz swoje dziecko”, analiza ankiety, przedstawienie wyników (może być też gra dzieci kontra rodzice);

– zdjęcia;

– film video;

– przygotowanie opisów dzieci anonimowych (przez n-la) na konkurs dla rodziców;

– odczytanie opisów, rodzice zgadują o czyje dziecko chodzi

%d bloggers like this: