zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Jolanta Kapica: Gramy w zielone

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU ZREALIZOWANEGO W KLASIE 4

Gramy w zielone

Jolanta Kapica
Jolanta Kapica
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie

 

Projekt powstał na bazie podręcznika języka polskiego do klasy IV Katarzyny Grajewskiej i Ewy Wower pt. „Oglądam świat”. Wykorzystano materiał literacki z rozdziałów: „Gram w zielone” oraz „Jestem częścią przyrody”. Dodatkowo skorzystano z podręcznika „Przyroda do klasy IV”, którego autorami są F. Szlajfer i M. Marko-Worłowska.

Klasa IV liczy 21 osób. Została podzielona na 7 trzyosobowych grup. Brane były pod uwagę zdolności i predyspozycje uczniów. Przewodniczącymi całego przedsięwzięcia zostali uczniowie nie najzdolniejsi, a najbardziej pracowici, by wzmóc ich motywację do lepszej pracy.

Na początku nastąpił wybór przewodniczą­cych całego przedsięwzięcia i wyjaśnienie idei projektu. Następnie zapoznałam uczniów z celami lekcji:

  1. Uświadomienie konieczności świadomego bycia częścią przyrody.
  2. Zwrócenie uwagi na konieczność rozsądnego korzystania z dóbr cywilizacyjnych.
  3. Zainteresowanie problematyką ekologiczną i zasadami bezpieczeństwa przebywania na łonie natury.
  4. Kształtowanie współdziałania w grupie.
  5. Uświadomienie korelacji międzyprzedmioto­wej.
  6. Doskonalenie redagowania wiersza, wywiadu, dyskusji, opowiadania, wystąpienia, komiksu, tworzenia prezentacji multimedialnej.

Przyjęliśmy określone zasady:

a) na każdej lekcji ktoś inny jest liderem w grupie i przedstawiaj jej dokonania nauczycielowi;

b) łącznikiem między nauczycielem a uczniami są przewodniczący projektu;

c) wspieranie podczas pracy w grupach uczniów słabszych;

d) wzajemna pomoc podczas pracy w grupach;

e) wzajemny szacunek.

Podałam uczniom niezbędne telefony i adres mailowy do kontaktu w razie wątpliwości podczas realizacji zadań.

W związku z przeprowadzeniem projektu uczniowie:

· zwrócili baczniejszą uwagę na problemy środowiska;

· poznali zasady bezpiecznego zachowania się na łonie natury;

· potrafili wykorzystać surowce wtórne;

· zwrócili uwagę społeczności szkolnej na sprawy otaczającego świata: na specyfikę świata flory i fauny, na nieprawidłowości w wykorzysty­waniu dóbr naturalnych, na daty, które są niezbędne, by informować opinię publiczną o zagrożeniach płynących z postępu cywilizacyj­nego;

· doskonalili umiejętności wnioskowania, poru­szania się po Internecie, odpowiedzialności za wspólne działanie, tworzenie: utworu po­etyckiego, plakatu, prezentacji multimedialnej, analizy i interpretacji wiersza, notatki, merytorycznej i interesującej rozmowy, komiksu.

10 maja 2008 roku podczas „Majówki u Sobieskiego”, czyli I Festiwalu Nauki i Zabawy uczniowie tej klasy wzięli udział w konkursie ekologicznym przeprowadzonym przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania i uzyskali bardzo dobre wyniki.

%d bloggers like this: