zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Projekty edukacyjne

Tematy projektów edukacyjnym w roku szkolnym 2015/2016:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [13.85 KB]

 

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2010/2011
(zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30. 11. 2010)

1. Uczeń klasy drugiej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym
przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych
edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

3. Dyrektor szkoły na umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w uzasadnionych przypadkach
losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu
przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

5. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
1) odpowiedzialności za własne postępy;
2) podejmowania grupowych pomysłów;
3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5) umiejętności stosowania wiedzy w praktyce;
i ma na celu:
1)rozwój samoorganizacji i kreatywności;
2) przygotowanie do publicznych wystąpień;
3)naukę samodzielności i podejmowania aktywności.

6. Projekt jest samodzielnie realizowany dla uczniów pod opieką nauczyciela. W czasie realizacji projektu uczeń/
uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.

7. Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają do dyrektora szkoły, na piśmie,
tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu wg wzoru:

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Temat projektu:………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela:…………………………………………………….
Cele projektu:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

Czas realizacji:…………………………………………………..
Wielkość grupy:…………………………………………………

Sposoby realizacji projektu:………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

Planowane efekty:
– dla uczniów:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..…………
– dla szkoły:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
– dla środowiska lokalnego………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Sposób prezentacji:………………………………………………………………

Kryteria oceny:…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

8. Uczeń (uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu na zasadach określonych w ust. 5.

9. W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem
możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności,
spodziewanych efektów dydaktyczno – wychowawczych oraz atrakcyjności.

10. W terminie do 30 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolna Bazę Projektów Edukacyjnych. Kopie Kart
Projektów dopuszczonych do realizacji projektów umieszcza się w bibliotece szkolnej.

11. Jeden temat może być realizowany przez więcej niż jeden zespół.

12. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację
udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru projektu przypada na 31 października – w roku szkolnym
2010/2011 do 30 listopada.

13. Do 22 grudnia 2010 roku uczniowie przedstawiają harmonogram prac nad projektem.

14. Praca nad projektem nie może przekroczyć 30 kwietnia każdego roku szkolnego.

15. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego
realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za
zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.

16. Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy Zespołu wg wzoru:

KARTA PRACY ZESPOŁU

Projekt:………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………
Skład Zespołu: ……………………………………………………………………
Opiekun:………………………………………………………………………….

Zadania do wykonania Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Materiały potrzebne do realizacji Potwierdzenie
wykonania wraz z datą Podpis nauczyciela Uwagi, zalecenia

17. Czas wykonania projektu nie może przekraczać 8 tygodni.

18. Prezentacje projektów mają odbyć się na „Majówce u Sobieskiego”.

19. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
1) konferencja naukowa połączona z wykładami;
2) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
3) przedstawienie teatralne, inscenizacja;
4) książka, broszura, gazetka;
5) prezentacja multimedialna;
6) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
7) happening, marsz;
8) sesja dyskusyjna;
9) inna, za zgodą opiekuna.

20. Realizacja projektu obejmuje:
1) wybranie tematu projektu w terminie określonym w Warunkach zasadach i realizacji projektu edukacyjnego;
2) opracowanie Karty Pracy Zespołu;
3) zbieranie materiałów i ich selekcja;
4) spisanie kontraktu pomiędzy zespołem a opiekunem zawierającym:
a) określenie tematu,
b) określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,
c) określenie formy realizacji,
d) określenie sposobu prezentacji,
e) wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczycielem,
f) ustalenie zasad dyscypliny pracy,
g) wyznaczenie kryteriów oceny.
5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

KRYTERIA OCENY

30. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową
i jest składową oceny zachowania.

31. Ocena wynika z oceny trzech elementów:
1) oceny efektu końcowego (wytworu), a w szczególności:
a) zawartość merytoryczna, treść,
b) zgodność z tematem projektu,
c) oryginalność,
d) kompozycja,
e) stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
f) estetyka i staranność,
g) trafność dowodów i badań,
h) wartość dydaktyczna i wychowawcza.

2) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:
a) zaangażowanie ucznia,
b) pomysłowość i innowacyjność,
c) umiejętność pracy w grupie,
d) udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań,
e) stopień trudności zadań,
f) terminowość wykonania przydzielonych zadań,
g) poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych
zadań,
h) pracowitość,
i) udział w prezentacji.

3) oceny prezentacji, w tym:
a) poprawność językowa,
b) słownictwo specjalistyczne,
c) efekt artystyczny,
d) atrakcyjność,
e) estetyka,
f) technika prezentacji,
g) stopień zainteresowania odbiorców,
h) poprawność udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi odbiorcom.

32. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 31 elementy podlegają
następującej punktacji:
a) efekt końcowy (wytwór) – 5 punktów,
b) wkład pracy ucznia – 10 punktów,
c) prezentacja – 5 punktów.

33. Ogólna ocena za wkład ucznia w realizację projektu jest średnią ważoną i wynika z zastosowania przelicznika:
0, 3 za efekt końcowy i prezentację oraz 0,6 za indywidualny wkład ucznia.

34. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół,
a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

35. Uczeń może otrzymać oceny cząstkowe podczas realizacji projektu z odpowiadających działaniom przedmiotów.

OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM W CAŁYM ROKU SZKOLNYM

Wrzesień – praca nauczycieli nad tematami projektów;

Październik – dyskusja w zespołach przedmiotowych nad propozycjami tematów, decyzja o tematach;

Listopad – informowanie uczniów i rodziców o warunkach wykonywania projektów, tematach, ustalenie grup, wybór nauczycieli opiekunów, deklaracje wyboru projektu;

Grudzień – przygotowanie do realizacji projektu, szczegółowy harmonogram działania uczniów (do 22. 12);

Styczeń- luty – marzec- kwiecień – praca nad projektem ( 8 tygodni, do 30 kwietnia);

Maj – prezentacja dokonań grup – Majówka u Sobieskiego

Zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2010


Kryteria oceny zachowania ucznia biorącego udział w projekcie edukacyjnym (propozycja)
(do kryteriów zapisanych już w statucie dodajemy nowe, określające udział ucznia w projekcie)

Ocena WZOROWA
Uczeń wykazał się dużą samodzielnością, aktywnością i kreatywnością na każdym etapie realizowanego projektu,
wzorowo pełnił swoją funkcję w zespole, wspierał działania innych członków zespołu.

Ocena BARDZO DOBRA
Uczeń aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizowanego projektu, samodzielnie wykonywał powierzone
zadania, bezkonfliktowo współpracował w zespole.

Ocena DOBRA
Uczeń uczestniczył w większości działań projektowych, wykonywał przydzielone mu zadania, współpracował w
zespole.

Ocena POPRAWNA
Uczeń brał udział w części działań projektowych, podczas wykonywania zadań korzystał z pomocy innych
członków zespołu, czasami opóźniał pracę lub stwarzał konflikty.

Ocena NIEODPOWIEDNIA
Uczeń przystąpił do pracy nad projektem, ale nie zrealizował żadnego
z przydzielonych zadań, mimo wsparcia udzielonego przez pozostałych członków zespołu, często opóźniał pracę
lub stwarzał konflikty.

Ocena NAGANNA
Uczeń odmówił udziału w projekcie lub był członkiem zespołu projektowego, ale nie wykonał żadnych zadań, celowo utrudnił pracę innym.

Dokumenty do pobrania:

Karta pracy zespołu

Karta projektu edukacyjnego

Kontrakt

%d bloggers like this: