zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Aktualności
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO
29 grudnia 2020
0

SPP.230.14.2020                                                                                                                                                                                  Porajów, 29.12.2020 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.jedn. z 2019r., poz.1843 ze zm.) Zamawiający – Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie  informuje, że w postępowaniu na realizację zadania pn. Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie w okresie od dnia 12.01.2021 r. do 31-05-2021r

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 145 350,00

 

Do upływu terminu składania ofert tj do dnia 29.12.2020 r., do godz. 12:00 złożono następujące oferty:

 

Część 1

Nr

oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Wartość dostawy  brutto (zł)

 

1.

 

 

GAZ PETROL Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

 

 

115 128,00

 

2.

 

KDM POLSKA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Krępice ul. Wrocławska 44

55-330 Miękinia

 

116 235,00

 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp., zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Dyrektor Szkoły

Grażyna Jarosz

 

 

PRZEGLĄDAJ NA BIP

%d bloggers like this: