zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Dzień Rodziny w klasach I-III
7 czerwca 2018
0
OAuthException: (#200) Missing Permissions

21 i 22 stycz­nia, 26 maja, 1 i 23 czerw­ca to naj­waż­niej­sze dni w życiu każ­dej ro­dzi­ny. Z tej o­ka­zji u­cznio­wie klas I-III przy­go­towa­li pro­gram ar­ty­stycz­ny „Dzień Ro­dzi­ny”, który za­pre­zen­to­wali 6 czerwca na Pikniku Rodzinnym. Dzień ten był przepełniony wieloma atrakcjami i zabawami. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku, serdecznie dziękujemy Państwu Sobczak  i Państwu Stochmal za pomoc przy zorganizowaniu, przywiezieniu i rozłożeniu mini golfa dla Wszystkich naszych Milusińskich. Bardzo Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Woronieckiemu za poprowadzenie zabawy. Miejmy nadzieję, że rok również zabawa będzie udana!!!

%d bloggers like this: