zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Aktualności
Corrida ortograficzna
7 marca 2020
0

Corrida ortograficzna

§1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego jest Szkoła Podstawowa im. Jana III
Sobieskiego w Porajowie
2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Porajowie.
§ 2 CELE KONKURSU
1. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów.
2. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
3. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów.
§ 3 ZAKRES WYMAGAŃ
Konkurs będzie obejmował umiejętność pisania poprawnego ortograficznie i interpunkcyjnie.
Zakres merytoryczny:
– pisownia wyrazów z „ó” i „u”,
– pisownia wyrazów z „rz” i „ż”,
– pisownia wyrazów z „ch” i „h”,
– pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”,
– pisownia „ nie” z różnymi częściami mowy,
– pisownia cząstki „by” pisownia wielkich i małych liter,
– pisownia – i, – j, – ii, – ji po spółgłoskach i samogłoskach,
– pisownia przedrostków i przyrostków,
– przenoszenie wyrazów,
– stosowanie zasad interpunkcji.
§ 4 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów – klasowego i finałowego.
3. Konkurs przeprowadzany będzie w każdej kategorii wiekowej.
4. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną: I i II miejsce: mistrz i wicemistrz.
5. Etap klasowy odbędzie się w dniach od 16.03.2020 do 20.03.2020. Przeprowadza go
nauczyciel uczący w danej klasie języka polskiego, sprawdza prace, a wyniki przekazuje
koordynatorowi, który sporządza protokół.
6. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy popełnili najmniej błędów.
Dopuszcza się miejsca ex aequo.
7. Etap finałowy odbędzie się 27.03.2020 w Sali nr 105 na 4. godzinie lekcyjnej.
8. Zwycięzcy zostają wyłaniani po napisaniu dyktanda finałowego – decyduje najmniejsza
ilość popełnionych błędów.
9. Laureaci otrzymają tytuły Mistrza i Wicemistrza Ortografii w Szkole Podstawowej w
Porajowie.
10. Zostaną nagrodzeni odpowiednio cząstkowo oceną celującą i oceną bardzo dobry plus z
języka polskiego. Ponadto otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody książkowe.
11. Uczeń, który zdobędzie tytuł Mistrza Ortografii w danej kategorii wiekowej, będzie
reprezentował szkołę w miejsko-gminnym konkursie ortograficznym.
§ 5 SPOSÓB SPRAWDZANIA PRAC

1. Prace uczniów winny być napisane na karcie formatu A4.
2. Zabrania się używania korektora; błędnie napisaną literę lub wyraz należy skreślić i
powyżej umieścić wersję poprawną.
3. Wszelkie zapisy nieczytelne lub niejednoznaczne będą interpretowane na niekorzyść
piszącego.
4. Wszelkie błędy podlegają następującej klasyfikacji, zgodnie ze wskazaniami Rady Języka
Polskiego http://www.rjp.pan.pl/ :
Błędy ortograficzne I stopnia:
– błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż (w tym wyjątki od pisowni rz po
spółgłoskach), ch-h;
– błędy w zakresie pisowni „nie” z różnymi częściami mowy;
– błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i;
– błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą (z wyjątkiem pisowni przymiotników
dzierżawczych);
– błędy w zakresie pisowni cząstki –by z osobowymi formami czasownika;
– błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws-;
– błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en.
Błędy ortograficzne II stopnia:
– pisownia wyrażeń przyimkowych;
– dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej linii;
– pisownia zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo
– pisownia przedrostków z-, s-, ś-
– pisownia „–by” z pozostałymi częściami mowy;
– opuszczanie, przestawianie liter;
– zmiękczenia;
– błędy interpunkcyjne.
5. Trzy błędy II stopnia traktujemy jako jeden błąd I stopnia.
6. Opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako jeden błąd I stopnia.
7. Każdą pracę należy sprawdzić dwukrotnie, błędy winny być oznaczone kolorem
czerwonym.
8. Sprawdzający umieszcza pod tekstem dyktanda liczbę popełnionych błędów i składa
własnoręczny podpis.
9. Za obowiązujące przyjmuje się zasady ujęte w „Słowniku ortograficznym języka
polskiego” PWN.

%d bloggers like this: